Cornelis Monsma - Eigentijdse Christelijke kunst zonder een religieuze bijsmaak

uit 2008 tot 2008 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

De Emmaus Reizigers

2008

De twee reizigers naar Emmaus herkenden Jezus pas toen Hij het brood brak. Waarschijnlijk zagen ze toen zijn verminkte handen.

Charlie

2008

Onze familie verloor Charlie, ongeboren en maar zestien weken oud. Z'n grote kleine zussen wilden hem een blauwe ballon meegeven om mee te spelen

De Belofte

2008

Genesis 15 vs 5

Het originele verbond

2008

Toen ging Mozes de berg op, samen met Aäron, Nadab, Abihu en zeventig oudsten van het volk, en zij zagen de God van Israël. Onder zijn voeten was iets als een plaveisel van saffier, helder stralend als de hemel zelf. De vooraanstaande Israëlieten werden niet door God gedood: zij zagen hem, en zij aten en dronken.

Het vervangende verbond

2008

Mozes had de gewoonte om op ruime afstand buiten het kamp een tent op te slaan die hij de ontmoetingstent noemde. Ieder die de HEER wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp.

Het nieuwe verbond

2008

Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en in hun hart schrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. Jeremia 31 vs 33

Begrensde vrijheid

2008

Het best lijkende zelfportret wat ik ooit gemaakt heb.

Het zout van de aarde

2008

Jullie zijn het zout van de aarde. Als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Matteus 5 vs 13

De nederigen

2008

‘Zalig de nederigen van hart , want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Matteus 5 vs 3

De treurenden

2008

Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Matteus 5 vs 4

De zachtmoedigen

2008

Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde bezitten. Matteus 5 vs 5

De hongerigen en dorstigen

2008

Zalig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Matteus 5 vs 6

De barmhartigen

2008

Zalig zijn de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Matteus 5 vs 7

De zuiver van hart.

2008

Zalig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Matteus 5 vs 8

De vredestichters

2008

Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Matteus 5 vs 9

De vervolgden

2008

Zalig hen, wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Matteus 5 vs 10

Uitgescholden

2008

Zalig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Matteus 5 vs 11

De beloning

2008

Wees verheugd en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten. Matteus 5 vs 12

Losgeraakte steen

2008

U zag hoe een steen losraakte, zonder dat er een mensenhand aan te pas kwam (Koninkrijk der Hemelen) Daniel 2 vs 34

Vuurdoop

2008

Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur Matteus 3 vs 11

De uitverkorenen

2008

En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, heeft hij die tijd verkort.Markus 13 vs 20

Opgewekt

2008

Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. Kolossenzen 3 vs 1,2

Gelouterd goud

2008

Daarom raad ik u aan: koop van mij goud dat in het vuur gelouterd is, en u zult rijk zijn; Openbaring 3 vs 18

Henoch

2008

Henoch dan wandelde met God;(voor 300 jaar) en hij was niet meer; want God nam hem weg. Genesis 5 vs 24

Pinksteren

2008

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Handelingen 2 vs 2,3

De schat

2008

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker.

Hemelse tabernakel vernietigd

2008

Tijdens de drie urige duisternis aan het kruis vernietigde Jezus het hemelse model van de tabernakel. Niets in het of verbonden met het is meer functioneel. In Hem is alles voltooid!

Opschudding

2008

En de Here brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat de hemel en aarde beven. Joel 3 vs 16

Face to face

2008

De HEER sprak persoonlijk met Mozes, zoals een mens met een ander mens spreekt.

Ik ben de deur

2008

Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uit lopen, en hij zal weidegrond vinden.Johannes 10 vs 9

Verfrist

2008

Hij is als een stralende morgenzon die na de regens opkomt aan een wolkeloze hemel en met zijn warmte het jonge groen laat opschieten. 2 Samuel 23 vs 4

In Christus

2008

Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. 1Korintiers 1 vs 30

Eenheid

2008

Ik heb hen laten delen in de grootheid die u mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals wij: ik in hen en u in mij. Johannes 17 vs 22,23

Tot volmaaktheid brengen.

2008

...Christus is in u, hij is uw hoop op goddelijke luister. Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

Bevrijding

2008

Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, Hebreen 2 vs 14,15

Innerlijk aangeraakt

2008

...en men bracht allen die ziek waren bij hem. Die smeekten hem alleen maar de zoom van zijn kleed te mogen aanraken. En iedereen die dat deed werd genezen.Mattheus 13 vs 35b, 36

Hij is niet hier

2008

Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. Mattheus 28 vs 6