Abstract-Expressionistische schilderijen geschilderd vanuit een Christelijke belevingssfeer door Cornelis Monsma.

uit 2005 tot 2005 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Veracht

2005

Jesaja 53:2 Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.

Afgewezen

2005

Johannes 1:10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.

You're Special.

2005

Galaten 4:6 En omdat jullie kinderen zijn, zo heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die Geest roept: Abba, Vader! Zo dan, je bent niet meer een dienstknecht, maar een zoon; en omdat je een zoon bent, zo ben je ook een erfgenaam van God door Christus.

Time-Line

2005

De vorm en resultaat van tijd besteed in meditatie en overdenking.

Gebedsaltaar

2005

Een besloten, persoonlijke, mogelijk eenzame gebeds plaats, waar vuur en licht veelvuldige betekenissen kunnen hebben, aanklagend, reinigend, brenger van bevrijdend licht.

Rise Up

2005

Jesaja 52:2 Schud u uit het stof, maak u op, zit neder, o Jeruzalem! maak u los van de banden van uw hals, gij gevangene dochter van Sion! Want zo zegt de HEERE; Gijlieden zijt om niet verkocht, gij zult ook zonder geld gelost worden.

Genadeboog

2005

Romeinen 5 vs 17 ...die de overvloed van de genade en de gave van rechtvaardigheid ontvangen, zij zullen in het leven heersen door die Ene, namelijk Jezus Christus.

Beslan

2005

Het kleurrijke bestaan van deze mensen werd plotseling weggespoeld door tranen en vervangen met rijen graven in een grijze aarde.

Jeremia

2005

Jeremia 30, 31, 32 Gedurende zijn turbulente tijden was het mogelijk voor Jeremia om: God's stem te horen, God's hand te ervaren en het toekomst-perspectief van zijn volk te zien.

Jeremia's Gebed

2005

Naar aanleiding van Jeremia 20:14-18 Een depressieve Jeremia beklaagt zich in gebed tot zijn God en vervloekt zijn geboortedag.

Passion

2005

2Co 11:2 Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb u toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.

Onze Vader

2005

Mattheus 6:9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt!

Uw Naam

2005

Mattheus 6:9 Gij dan bidt aldus: Uw Naam worde geheiligd.

Uw Koningkrijk

2005

Mattheus 6:10 Uw Koninkrijk kome.

Uw Wil

2005

Mattheus 6:10 Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.

Uw Dagelijks Brood

2005

Mattheus 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood.

Uw Vergeving

2005

Mattheus 6:12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.

Uw Verlossing

2005

Mattheus 6:13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Genade voor Genade

2005

Johannes 1:16 En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.

Opstanding

2005

Wij hebben geen idee wat er op die zondagmorgen achter die steen plaats vond.

Naderend Oordeel

2005

Joel 2:2 Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen.

Vernietigend Vuur

2005

Deuteronomium 32:22 Want een vuur is aangestoken in Mijn toorn, en zal branden tot in de onderste hel, en zal het land met zijn inkomst verteren, en de gronden van de bergen in vlam zetten.